OM OSS

Offentlighet och sekretess

Dina rättigheter om att ta del av dina uppgifter.

Offentlighetsprincipen

Som a-kassa är vi inte en myndighet, men vi omfattas till viss del av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen ger rätt för vem som helst ta att ta del av allmänna handlingar som kommer in eller upprättas hos oss i ärenden om arbetslöshetsersättning och prövningar av medlemsavgift. Men rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. 

Bestämmelserna om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). En handling omfattas av sekretess om det kan antas att personen som uppgiften handlar om tar skada om uppgiften röjs. Det gäller även personens närstående, till exempel makar, sambo, barn och nära släktningar. En enskild person har dock i princip alltid rätt att ta del av uppgifter om sig själv. 

Vilka uppgifter omfattas av sekretess? 

Sekretessen skyddar uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. Uttrycket personliga förhållanden omfattar i princip alla uppgifter om en person. Även ekonomiska förhållanden som exempelvis ersättningsgrundande inkomst och arbetslöshetsersättning är personliga förhållanden. 

Rätten att ta del av uppgifter prövas först 

Om någon begär att ta del av en handling eller en uppgift gör vi en så kallad menprövning. Det innebär att vi först bedömer vad det är för typ av uppgift, och sedan om det kan antas att den berörda personen eller hens närstående tar skada om uppgiften blir känd för andra.  

I vissa situationer kan en uppgift lämnas ut trots att den är sekretessbelagd, som a-kassa har vi till exempel uppgiftsskyldighet gentemot andra myndigheter.