OM OSS

Personuppgifter

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

A-kassorna är föreningar som enligt lag har ett myndighetsutövande uppdrag. 

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna utföra vårt lagstadgade uppdrag. Vi gör detta huvudsakligen med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 e som ett led i vår myndighetsutövning, ett allmänt intresse eller för att vi har rättsliga förpliktelser artikel 6.1 c.

I enstaka fall kan vi behandla dina personuppgifter med stöd av samtycke från dig artikel 6.1 a. Exempelvis om du vill att vi lämnar ut uppgifter om dig till trygghetsorganisationer. När vi använder samtycke som rättslig grund informerar vi dig om det i samband med att vi ber om ditt samtycke. 

Vi behöver behandla dina personuppgifter för följande ändamål: 

 • Information och rådgivning.
 • Hantera inträden, pågående medlemskap och utträden.
 • Utreda rätten till arbetslöshetsersättning och betala ut arbetslöshetsersättning.
 • Kontrollarbete och för att förhindra felaktiga utbetalningar.
 • Återkräva felaktig utbetald ersättning och skuldhantering kopplat till det.
 • Följa lagar och regler som gäller i vår verksamhet.
 • Utveckla verksamheten och servicen till dig som medlem.
 • Utveckla och testa våra system för att verksamheten ska utföras på ett säkert sätt.
 • Statistik och forskning.

Information och rådgivning

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna informera och ge råd kring medlemskap i en a-kassa och när du har frågor om arbetslöshetsförsäkringen. Till exempel när du ringer, besöker vår webbplats eller skickar e-post till oss behandlas dina personuppgifter. Det kan gälla specifik information om just ditt ärende eller generell information. 

Vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter i samband med behandlingen ovan är myndighetsutövning och allmänt intresse. 

Hantera inträden, pågående medlemskap och utträden

När du vill bli medlem hos oss och under din medlemskapstid behöver vi behandla personuppgifter om dig. När du ansöker om medlemskap hos oss kommer dina personuppgifter registreras i vårt medlemssystem. Vi har en skyldighet att ha ett register över våra medlemmar. I och med din ansökan om medlemskap kontrollerar vi att du inte redan är medlem i en annan a-kassa. Vi behöver också behandla dina uppgifter för att kunna fakturera medlemsavgiften samt bokföra inbetalda medlemsavgifter. När medlemskapet hos oss upphör automatiskt eller du väljer att avsluta medlemskapet behöver vi även behandla personuppgifter. 

Vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter i samband med behandlingen ovan är myndighetsutövning och för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Om känsliga personuppgifter behandlas i utredningen om medlemskapet gör vi det med stöd av lag. 

Utreda rätten till arbetslöshetsersättning och betala ut arbetslöshetsersättning

Om du ansöker om arbetslöshetsersättning kommer vi behöva behandla dina personuppgifter för att utreda om du har rätt till ersättning. Du ansöker om ersättning via Mina sidor och vi hanterar ditt ärende i Våra sidor. Arbetsgivarintyg kan behandlas i tjänsten arbetsgivarintyg.nu om din arbetsgivare använder den tjänsten. Under utredningen inhämtar vi uppgifter från andra än dig som medlem. Om du blir beviljad ersättning kommer vi också behandla dina uppgifter för att betala ut den. 

Vår rättsliga grund för behandlingen ovan är myndighetsutövning. Om känsliga personuppgifter behandlas i utredningen för rätten till ersättning gör vi det med stöd av lag. 

Kontrollarbete och förhindra felaktiga utbetalningar

I vårt uppdrag ingår kontrollarbete som ett led i att förhindra att felaktiga utbetalningar görs. Vi har tekniska kontroller som är inbyggda i våra system och utför även kontroller enligt manuella rutiner. 

Den rättsliga grunden för denna behandling är allmänt intresse. Om känsliga personuppgifter behandlas i kontrollarbetet gör vi det med stöd av lag. 

Återkräva felaktig utbetald ersättning och skuldhantering kopplat till det

Ersättning kan av olika anledningar betalas ut felaktigt. Det kan till exempel bero på att du lämnar felaktiga uppgifter till oss eller att det blir fel av någon annan orsak. Vi återkräver felaktigt utbetald ersättning och måste i utredningen behandla dina personuppgifter. Under utredningen kan vi inhämta uppgifter från annan än dig som medlem, till exempel din arbetsgivare.

Vår rättsliga grund för behandlingen ovan är myndighetsutövning. Om känsliga personuppgifter behandlas i utredningen för att återkräva ersättning gör vi det med stöd av lag. Fordran hanterar vi enligt inkassolagen och god inkassosed. Dina personuppgifter behandlas i skuldhanteringen, till exempel vid upprättandet av en avbetalningsplan eller vid indrivning av fordran hos Kronofogdemyndigheten.  

Vår rättsliga grund för skuldhanteringen är myndighetsutövning och fullgörande av rättslig förpliktelse. 

Följa lagar och regler som gäller i vår verksamhet

Vi måste, för att kunna följa lagar och regler i vår verksamhet, behandla dina personuppgifter. 

Följande exempel kan nämnas:

 • Ha ett medlemsregister.
 • Bokföra medlemsavgifter.
 • Skicka uppgifter om utbetald ersättning till Skatteverket.
 • Dokumentera incidenter och anmäla till Integritetsskyddsmyndigheten i vissa fall .

Vår rättsliga grund för att genomföra dessa behandlingar är att fullgöra rättslig förpliktelse.  

Utveckla verksamheten och servicen till dig som medlem

Vi strävar ständigt efter att bli bättre. Vi vill att vår verksamhet ska leva upp till en god förvaltning och hög service till dig som medlem. Vi vill också utveckla vår verksamhet till att bli mer effektiv och rättssäker. För att kunna bli bättre behöver vi bland annat göra analyser baserat på medlemsuppgifter och ärendeuppgifter. Vi behöver behandla dina personuppgifter i utvecklingen. I utvecklingsarbetet använder vi ofta pseudonymiserade eller anonymiserade personuppgifter som inte går att koppla ihop med dig som person utan att ha tillgång till information som bara finns bara hos oss. 

Exempel på utvecklingsarbete kan vara att vi:

 • Ber dig delta i medlemsundersökningar.
 • Genomför interngranskningar.
 • Genomför internutbildningar.
 • Analyserar data på webben för att kunna anpassa och förbättra informationen.
 • Analyserar ärendedata för att leda och fördela arbete.

Vår rättsliga grund för behandlingen ovan är allmänt intresse. 

Utveckla och testa våra system för att verksamheten ska utföras på ett säkert sätt

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att förbättra och anpassa våra system för att få säkrare och mer effektiva lösningar. Vi behöver också anpassa våra system vid lagändringar. Vi behöver då utveckla och testa systemen så att dessa fungerar på ett korrekt och säkert sätt. Det gäller för såväl befintliga system som vid införande av nya. 

Rättslig grund för behandlingarna ovan är allmänt intresse och fullgörande av rättslig förpliktelse. 

Statistik och forskning

Vi behandlar personuppgifter för att få fram statistik. Vissa statistikuppgifter är vi enligt lag skyldiga att ha samt lämna vidare till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och till Statistiska centralbyrån. Vi tar också fram statistikuppgifter för att leda och fördela arbetet. Det gör vi utifrån vårt uppdrag att arbeta rättssäkert och effektivt.

Vi bedriver ingen egen forskning men lämnar ibland ut personuppgifter för forskning på arbetslöshetsförsäkringens område. Det är viktigt för oss att främja forskning inom vårt område. Om vi inte har en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifterna gör vi alltid en prövning innan uppgifterna lämnas ut för forskning.

Ändamålen och de rättsliga grunderna vi har för att behandla personuppgifter i samband med statistik och forskning är samma som för de ursprungliga behandlingarna. 

Lagringstid

De personuppgifter vi behandlar ingår ofta i allmänna handlingar. Utgångspunkten är att vi ska bevara allmänna handlingar men det finns vissa möjligheter för oss att gallra, det vill säga radera, allmänna handlingar. Hur länge uppgifterna ska bevaras avgörs därför från fall till fall och kan regleras i föreskrift från Riksarkivet. Även andra lagar, till exempel bokföringslagen (1999:1078) ställer krav på att vi ska spara uppgifter viss tid.